Trường hợp xây dựng, đăng ký cũng như sửa đổi, bổ sung nội quy lao động đang có hiệu lực, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở

*
*
*
*

(TÊN DOANH NGHIỆP)

Địa chỉ trụ sở chính: …………..

Đang xem: Tải mẫu biên bản lấy ý kiến góp ý nội quy lao động

Mã số doanh nghiệp: …………..

Mã quản lý lao động: …………………………..  

Điện thoại: …………………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

, ngày tháng năm

 

 

BIÊN BẢN

Lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung Nội quy lao động

 

1. Tổng số CNVC và lao động của doanh nghiệp: ………  người.

Xem thêm: Hạnh Phúc Quá Ngắn Ta Biết Làm Được Gì, Lời Bài Hát Yêu Trong Mù Loà

2. Phương thức lấy ý kiến:

– Lấy ý kiến toàn thể công nhân viên chức và lao động thông qua chữ ký:

– Lấy ý kiến toàn thể công nhân viên chức và lao động thông qua biểu quyết:

(Đánh dấu X vào nội dung được chọn)

3. Số lượng người được lấy ý kiến: ……..  người

(Ngoài việc tổ chức lấy ý kiến tập thể người lao động, nếu có tổ chức lấy ý kiến của đại biểu thì ghi rõ thành phần tham dự, số lượng người được lấy ý kiến của từng thành phần)

4. Số người tán thành nội dung Nội quy lao động của doanh nghiệp: …………

Xem thêm: Mỗi Nhóm Quyền Cần Thiết Như Thế Nào Đối Với Cuộc Sống Của Mỗi Trẻ Em ?

 người

Tỷ lệ: ……….

5. Số người không tán thành nội dung Nội quy lao động của doanh nghiệp: ………. người

Tỷ lệ: ……….  

6. Những điều khoản không tán thành:

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Tại từng điều, khoản không tán thành doanh nghiệp ghi rõ tỷ lệ % không tán thành)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *