Biên Bản Hội Nghị Cử Tri Lấy Ý Kiến Cử Tri

Giới thiệu
Giới thiệu chung Chức năng nhiệm vụ Lịch sử hiện ra với trở nên tân tiến Ủy viên Ủy ban MTTQtoàn quốc tỉnh giấc Các hội đồng tư vấn Mặt trận các thị trấn, thị, tỉnh thành Các tổ chức triển khai thành viên
Văn uống hóa nghệ thuật Các công tác phối kết hợp
Các cuộc đi lại, Các trào lưu thi đua
An sinc buôn bản hội Toàn dân câu kết thành lập nông buôn bản mới, city vnạp năng lượng minh Người VN ưu tiên sử dụng sản phẩm toàn quốc Đoàn kết, sáng chế, thi đua nâng cao năng suất lao đụng, hội nhập Quốc tế
Xây dựng Đảng, xây đắp bao gồm quyền
Gigiết hại, bội nghịch biện buôn bản hội Tđam mê gia xây đắp Đảng, tạo cơ quan ban ngành
Tulặng truyền - Đối ngoại nhân dân
Tuyên ổn truyền Biển đảo Đối ngoại dân chúng - Người cả nước sống quốc tế
Dân tộc - Tôn giáo Tổ chức - Thi đua khen thưởng trọn Người tốt - Việc giỏi
*

*

*

*

*

Mẫu số 02/HNCT

(1)……………………..

Bạn đang xem: Biên bản hội nghị cử tri lấy ý kiến cử tri

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ---------------

 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CỬ TRILẤY Ý KIẾN CỬ TRI (2)………………….

Hồi.... giờ ... ngày….. tháng….. năm ……, tại (3) ……………………………………., vẫn thực hiện hội nghị cử tri (2) …………………………….. để thừa nhận xét, đãi đằng sự lòng tin đối với tín đồ ứng cử đại biểu Quốc hội/đại biểu Hội đồng dân chúng.

- Họ cùng thương hiệu người chủ sở hữu trì hội nghị:………………………………….. Chức vụ ………………………..

- Họ cùng thương hiệu Thỏng ký kết hội nghị:…………………………………………. Chức vụ ………………………..

1. Thành phần hội nghị gồm:

+ ………………………….

+ ………………………….

+ ………………………….

- Tổng số cử tri (vào cơ quan/tổ chức/đơn vị chức năng hoặc thôn/tổ dân phố) được mời: …………………

- Tổng số cử tri có mặt trên hội nghị: …………………………………………………………………….

2. Họ cùng tên fan ứng cử:

1 …………………………….

2 …………………………….

3 …………………………….

3. Ý con kiến nhấn xét của cử tri đối với từng bạn ứng cử:

1 …………………………….

2 …………………………….

3 ……………………………

4. Hội nghị vẫn quyết định biểu quyết biểu hiện sự tin tưởng so với người được trình làng ứng cử bằng hiệ tượng …………………………(4)

Kết trái tin tưởng của cử tri đối với từng fan ứng cử như sau:

1………………………………

2 ……………………………...

3 ………………………………

Những vụ việc do cử tri nêu đối với từng người ứng cử rất cần phải xác minch (nếu có) (5)..............

Hội nghị xong hồi:……… giờ…………….. cùng ngày.

 

THƯ KÝ HỘI NGHỊ (Ký tên) (ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ (ký kết thương hiệu, đóng dấu) (ghi rõ dùng cho cùng chúng ta tên)

Ghi chú: Mẫu số 02/HNCT áp dụng đối với hội nghị cử tri khu vực công tác làm việc hoặc khu vực cư trú để lấy chủ kiến về bạn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng quần chúng (theo luật trên Điều 45 với Điều 54 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội cùng đại biểu Hội đồng nhân dân).

(1) Tên phòng ban, tổ chức triển khai, đơn vị vị trí tín đồ ứng cử sẽ công tác (nếu như có) hoặc thương hiệu xã/phường/thị xã chỗ bạn ứng cử cư trú.

(2) Ghi rõ "NƠI CƯ TRÚ" hoặc "NƠI CÔNG TÁC".

(3) Địa điểm tổ chức triển khai hội nghị (ghi rõ chỗ ban ngành, tổ chức triển khai, đơn vị đặt trụ ssống so với hội nghị cử tri chỗ công tác làm việc hoặc tên làng mạc, tổ dân phố so với hội nghị cử tri vị trí cư trú).

(4) Bỏ phiếu kín hoặc giơ tay.

(5) Ghi rõ những vụ bài toán đối với từng người ứng cử.

(* ) Biên bạn dạng này đề xuất được gửi mang lại Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc toàn nước cung cấp tổ chức hội nghị trao đổi tức thì sau khoản thời gian xong hội nghị cử tri.

 

 

Mẫu số 02/BCĐBQH-MT

(1)..............................

*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày……tháng……năm 2021

 

BIÊN BẢNHỌPhường BAN LÃNH ĐẠO DỰ KIẾN GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

 

Hồi.......giờ.......phút ít, ngày......mon.....năm 2021, cơ sở (tổ chức triển khai, 1-1 vị) (1).........vẫn triển khai họp ban chỉ huy để tham dự loài kiến ra mắt bạn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo Thông báo số ........../TB-MTTQ ngày........mon.............năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN .........(2) về câu hỏi phân bổ cơ cấu tổ chức, yếu tố, số lượng bạn được ra mắt ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

- Chủ trì cuộc họp: ông (bà) ...................................Chức vụ: .................................

- Thư ký cuộc họp: ông (bà) ..................................Chức vụ: .................................

1. Thành phần dự họp: (3)

+.......................................................

+.......................................................

+.......................................................

- Tổng số bạn được mời:.............................

- Tổng số người có mặt:........................................

Xem thêm: Bài 1 Pháp Luật Và Đời Sống, Bài 1: Pháp Luật Và Đời Sống

2. Cuộc họp sẽ dự kiến ra mắt những người sau đây ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV:

1..............................

2...............................

3. Ý con kiến nhận xét của cuộc họp so với từng bạn nhỏng sau:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4. Cuộc họp độc nhất vô nhị trí dự kiến ra mắt những người dân dưới đây ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (cố nhiên list trích ngang):

1. .............................

2. .............................

5. Cuộc họp dứt hồi..........tiếng........

 

THƯ KÝ CUỘC HỌP (Ký tên) (Ghi rõ bọn họ cùng tên)

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP (Ký thương hiệu, đóng góp dấu) (Ghi rõ chúng ta tên, chức vụ)

Ghi chú:

(1) Tên cơ sở, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng.

(2) Trung ương, tỉnh, đô thị trực thuộc TW (cấp tổ chức hội nghị hiệp thương).

(3) Thành phần đại biểu được mời tham dự theo biện pháp tại Điều 41 với Điều 42 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng.

(*) Biên bạn dạng này gửi mang đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc toàn nước cung cấp tổ chức hội nghị điều đình sẽ gồm thông báo gửi cho.

 

Mẫu số 03/BCĐBQH-MT

(1)..............................

*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc

………, ngày……tháng……năm 2021

 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊGIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

 

Hồi......tiếng......., ngày......mon... … năm 2021, cơ quan (tổ chức triển khai, đối kháng vị) (1)............vẫn thực hiện hội nghị ban lãnh đạo không ngừng mở rộng nhằm đàm luận, ra mắt bạn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, theo Thông báo số ........../TB-MTTQ ngày.........tháng.......năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nước ta.......................(2) về câu hỏi phân chia tổ chức cơ cấu, yếu tố, con số tín đồ được ra mắt ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

- Chủ trì hội nghị: ông (bà) ............................Chức vụ: .........................................

- Thư ký hội nghị: ông (bà) ............................Chức vụ: ........................................

1. Thành phần hội nghị: (3)

+.......................................................

+.......................................................

+.......................................................

- Tổng số fan được mời:.............................

- Tổng số người dân có mặt:........................................

2. Hội nghị đang ra mắt những người tiếp sau đây ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV:

1. .............................

2. .............................

3. Ý loài kiến nhấn xét của hội nghị đối với từng bạn như sau:

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Hội nghị tốt nhất trí trình làng những người tiếp sau đây nhằm Mặt trận Tổ quốc VN thương lượng, trình làng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (hẳn nhiên list trích ngang)(4):

1. .............................

2. .............................

5. Hội nghị hoàn thành hồi..........giờ đồng hồ...............

 

THƯ KÝ HỘI NGHỊ (Ký tên) (Ghi rõ chúng ta với tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ (Ký tên, đóng dấu) (Ghi rõ bọn họ tên, chức vụ)

Ghi chú:

(1) Tên cơ sở, tổ chức, đơn vị.

(2) Trung ương, tỉnh giấc, thành phố trực thuộc TW (cấp cho tổ chức hội nghị hiệp thương).

(3) Thành phần đại biểu được mời tham gia theo khí cụ trên Điều 41 và Điều 42 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng.

(4) Danh sách trích ngang theo Mẫu số 04/BCĐBQH-MT.

(*) Biên bản này gửi mang đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN cung cấp tổ chức hội nghị dàn xếp vẫn gồm thông tin gửi mang đến.