BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

*

Bạn đang xem: Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri

Giới thiệuĐoàn ĐBquốc hội tỉnh giấc Hội đồng nhân dân tỉnhCác Ban HĐND tỉnh giấc Văn uống chống Đoàn ĐBchính phủ quốc hội cùng HĐND tỉnh giấc Tổng Quan HĐND thức giấc HĐND Cấp Huyện - Xã
Danh mục tài liệu kỳ họp
Khoá XVTài liệu kỳ họp đồ vật 1
Đề Cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất
Nghị quyết
Ban Văn hóa - Xã hội
Ban Kinc tế - Ngân sách
Cử tri
Thường trực HĐND tỉnh
Tờ trình
Khóa XIVTÀI LIỆU KỲ HỌP. THỨ 18
NGHỊ QUYẾT
Ban Văn hóa - Xã hội
Ban Kinh tế - Ngân sách chi tiêu
UBND trình tờ trình
UBND tỉnh Báo cáo
Thường trực HĐND tỉnh
TÀI LIỆU KỲ HỌPhường. THỨ 17 (Tổng kết nhiệm kỳ năm nhâm thìn - 2021)
NGHỊ QUYẾT
Cử tri
Dự thảo Nghị quyết
Ủy ban nhân dân tỉnh
Viện kiểm sát nhân dân
Tòa án nhân dân
Ban Pháp dụng
Ban Dân tộc
Ban Kinc tế - Chi phí
Ban Vnạp năng lượng hóa - Xã hội
Thường trực HĐND tỉnh
TAI LIỆU KỲ HỌP THỨ 16
NGHỊ QUYẾT
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP.. THỨ 16
Mặt trận núi sông Việt Nam thức giấc Điện Biên
Tòa án nhân dân tỉnh
Viện kiểm giáp nhân dân
Cục thực hành án
Ban Dân tộc
Ban Văn hóa - Xã hội
Ban Pháp chế
Ban Kinc tế - Ngân sách
Thường trực HĐND tỉnh
Ủy Ban Nhân Dân trình Tờ trình
UBND thức giấc Báo cáo
CỬ TRI
TÀI LIỆU KỲ HỌP.. THỨ 15
Nghị quyết
Ban Kinch tế - Ngân sách chi tiêu
Ban Dân tộc
Thường trực HĐND
Dự thảo Nghị quyết
UBND trình tờ trình
TÀI LIỆU GIẢI TRÌNH TT HĐND PHIÊN HỌP. THÁNG 11-2020
TAI LIỆU KỲ HỌP THỨ 14
NGHỊ QUYẾT
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌPhường. THỨ 14
Mặt trận sơn hà
Viện kiểm liền kề nhân dân
Tòa án nhân dân
Cục thi hành án
Thường trực HĐND
Ban Văn hóa - Xã hội
Ban Dân tộc
Ban Kinch tế - Ngân sách
Ban Pháp chế
Dự thảo Nghị quyết
Ủy Ban Nhân Dân trình tờ trình
UBND thức giấc Báo cáo
Trả lời cử tri
TÀI LIỆU GIẢI TRÌNH TT HĐND PHIÊN HỌP THÁNG 6-2020
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 13
Ban Pháp chế
Ban Kinch tế - túi tiền
Tờ trìnhn Ủy Ban Nhân Dân thức giấc
Ban Văn uống hóa - Xã hội
Nghị quyết
UBND tỉnh Báo cáo
Thường trực HĐND
TÀI LIỆU KỲ HỌPhường THỨ 12
NGHỊ QUYẾT
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP.. THỨ 12
Ủy ban Mặt trận nhà nước toàn nước tỉnh Điện Biên
Chia tổ thảo luận
Cục thực hiện án
Viện kiểm gần kề nhân dân
Tòa án nhân dân
Ban Vnạp năng lượng hóa - Xã hội
Ban Kinch tế - giá thành
Ban Pháp chế
Ban Dân tộc
UBND trình tờ trình
Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Báo cáo
Cử tri
Thường trực HĐND
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 11 (Bất thường)
Nghị quyết
Ban Dân tộc
Ban Văn uống hóa - Xã hội
Ban Pháp dụng
Ban Kinc tế - Ngân sách chi tiêu
Thường trực HĐND
Tờ trình
Nghị quyết
Chia tổ thảo luận
TÀI LIỆU KỲ HỌP.. THỨ 10
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP.. THỨ 10
Gợi ý thảo luận
Mặt trận nước nhà
Viện kiểm giáp nhân dân
Tòa án nhân dân
Cục thi hành án
Cử tri
Ban Văn hóa - Xã hội
Ban Dân tộc
Ban Pháp dụng
Ban Kinh tế - túi tiền
TT HĐND tỉnh
Đề án - Tờ trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh
UBND tỉnh giấc Báo cáo
TÀI LIỆU GIẢI TRÌNH TT HĐND PHIÊN HỌP THÁNG 5-2019
Tài liệu kỳ họp lắp thêm 9
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌPhường. THỨ 9
Chia tổ thảo luận
Cục thực hiện án
Viện kiểm liền kề nhân dân
Mặt trận việt nam
Tòa án nhân dân
Ban Văn hóa - Xã hội
Ban Dân tộc
Ban Pháp chế
Ban Kinh tế - Chi tiêu
Thường trực HĐND
Nghị quyết
Tờ trình
Báo cáo
Cử tri
TÀI LIỆU GIẢI TRÌNH TT HĐND PHIÊN HỌPhường THÁNG 10-2018
Tài liệu kỳ họp sản phẩm công nghệ 8
Nghị quyết
Đề cương cứng báo cáo kết quả kỳ họp
Gợi ý thảo luận
Chương thơm trình kỳ họp sản phẩm công nghệ 8
Ban Kinch tế - giá thành
Ban Pháp chế
Ban Dân tộc
Ban Văn uống hóa - Xã hội
Hội đồng nhân dân
Tờ trình
Báo cáo
Cử tri
Triệu tập kỳ họp
TÀI LIỆU PHIÊN HỌP.. GIẢI TRÌNH TT HĐND TỈNH
Tài liệu kỳ họp sản phẩm 7
Đề cưng cửng BC tác dụng kỳ họp
Chương thơm trình kỳ họp thiết bị 7
Nghị quyết
Ban Dân tộc
Ban Pháp Chế
Ban Kinh tế - Chi phí
Ban Vnạp năng lượng hóa - Xã hội
Đề án - Tờ trình
Báo cáo
Triệu tập kỳ họp
Cử tri
Hội đồng nhân dân
Tài liệu kỳ họp máy 6
Tài liệu kỳ họp đồ vật 5
Nghị quyết
Hội đồng nhân dân
Đề cương cứng report hiệu quả kỳ họp
Chia tổ thảo luận
Ban Văn uống hóa - Xã hội
Ban Dân tộc
Ban Kinc tế - Ngân sách
Ban Pháp chế
Tổng đồng tình lau láu, kiến nghị cử tri
Cmùi hương trình kỳ họp sản phẩm công nghệ 5
Đề án, tờ trình
Báo cáo
Phiếu vấn đáp
Tại liệu kỳ họp vật dụng 4
Đề cương cứng report kết quả kỳ họp
Chia tổ thảo luận
Ban Pháp Chế
Ban Kinc tế - giá cả
Ban Dân tộc
Ban Văn uống hóa - Xã hội
Cmùi hương trình kỳ họp lắp thêm 4
Tổng hợp chủ ý, ý kiến đề xuất cử tri
Nghị quyết
Đề án, tờ trình
Báo cáo
Tài liệu kỳ họp vật dụng 3
Trả lời chủ ý, đề nghị cử tri
Báo cáo thẩm tra
Nghị quyết
Tờ trình
Tài liệu kỳ họp thứ 2
Trả lời chủ kiến, đề nghị cử tri
Đề cương BC tác dụng kỳ họp
Báo cáo thẩm tra
Nghị quyết
Tờ trình
Báo cáo
Tài liệu kỳ họp thiết bị 1
Tờ trình
Báo cáo
Nghị quyết
Khóa XIIIKỳ họp thứ 16
Báo cáo thđộ ẩm tra
Nghị quyết
Tờ trình
Báo cáo
Kỳ họp lắp thêm 15
Nghị quyết
Tờ trình
Kỳ họp lắp thêm 14
Nghị quyết
Tờ trình
Báo cáo
Kỳ họp máy 13
Nghị quyết
Tờ trình
Báo cáo
Kỳ họp đồ vật 12
Báo cáo
Tờ trình
Nghị quyết
Kỳ họp trang bị 11
Báo cáo
Tờ trình
Nghị quyết
Kỳ họp máy 10
Báo cáo
Tờ trình
Nghị quyết
Kỳ họp thiết bị 9
Báo cáo
Tờ trình
Nghị quyết
Kỳ họp thứ 8
Báo cáo
Tờ trình
Nghị quyết
Kỳ họp đồ vật 7
Báo cáo
Tờ trình
Nghị quyết
Kỳ họp máy 6
Báo cáo
Tờ trình
Nghị quyết

Xem thêm: Hội Nhiều Chữ - Anh Nợ Em Một Hạnh Phúc

Giấy mời
Giấy mời dự kỳ họp trước tiên HĐND thức giấc khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Dự kỳ họp máy 18, HĐND tỉnh giấc khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
GIẤY MỜI Dự Kỳ họp thiết bị 17 (Kỳ họp tổng kết) Hội đồng dân chúng tỉnh giấc khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Họp phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh giấc
Lịch công tác làm việc
Cmùi hương trình công tác tháng 7 - 2021
Chương trình công tác làm việc tháng 6 - 2021
Chương trình công tác tháng 5 - 2021
Chương trình công tác làm việc tháng 4 - 2021
*
*
*
*
*
*
*
*
Liên kết website
*
Quốc Hội
*
Công báo Chính Phủ
Cổng báo cáo điển tử Tỉnh
Báo Đại biểu nhân dân
chọn liên kếtTin tứcBáo điện tử Đảng CSVNĐài PT-TH tỉnh Điện Biên
Thống kê truy cập
Khách online : 1 Số truy cập : 4465296
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload1 Số: 326/BC-HĐND BÁO CÁO Tổng hòa hợp ý kiến, ý kiến đề nghị của cử tri trước kỳ họp sản phẩm công nghệ 4 Hội đồng quần chúng tỉnh giấc khóa XIV Download